Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nextdoor Branding | 2022

1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten tussen opdrachtgever en Nextdoor Branding, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

1.2 Offerte

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 7 werkdagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachtbevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat Nextdoor Branding met het uitvoeren van de opdracht begint, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Als opdrachtbevestiging zal Nextdoor Branding een aanbetaling van 75% van het totaalbedrag verlangen. Na deze betaling is de opdracht definitief bevestigd en is opdrachtgever verplicht de overige 25% te voldoen, ook wanneer door opdrachtgever de opdracht halverwege wordt gestaakt. De restant betaling moet uiterlijk 2 maanden na eerste factuur worden voldaan.

Bij website design en bouw is een 100% vooruit betaling verplicht.

2. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Levering onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico (slechte kwaliteit eindproduct, onbehaalde deadlines etc) van de opdrachtgever.

2.2 Vertrouwelijke informatie

De opdrachtgever en Nextdoor Branding verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie. Zie onze privacy verklaring voor het beleid dat wij hanteren.

2.3 Wijziging in de opdracht

Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Nextdoor Branding. De extra uren welke gemaakt worden voor de uitvoering van de wijzigingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Bij wijzigingen met betrekking tot de opdracht wanneer deze is afgerond, worden kosten in rekening gebracht.

Bij het uitstellen van de opdrachtgever van het geven van feedback en/of akkoord op eindproduct, heeft de opdrachtgever 14 dagen om de wijzigingen kosteloos te kunnen doorgeven. Na deze 14 dagen zullen de eventuele wijzigingen alsnog worden berekend en vallen deze niet meer onder de oorspronkelijke opdracht.

2.4 Gebruik van diensten / producten van derden

Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Wanneer betaling aan derden via Nextdoor Branding verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot van de kosten te verlangen.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Zowel Nextdoor Branding als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Deze dienen maximaal 14 dagen na aanleveren van Nextdoor Branding te worden gegeven, hierna worden voor eventuele wijzigingen in rekening gebracht.

2.6 Termijn en levering

De tussen opdrachtgever en Nextdoor Branding overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

3. AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.

3.1 Auteursrecht en industrieel eigendom

Alle intellectuele eigendommen van de door Nextdoor Branding ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Nextdoor Branding berusten.

3.2 Auteursrecht

Nextdoor Branding garandeert dat het geleverde door Nextdoor Branding is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen.

De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Nextdoor Branding van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

Wanneer opdrachtgever het werkbestand wilt ontvangen van Nextdoor Branding zullen hier €150,- exclusief btw voor in rekening worden gebracht.

3.3 Onderzoek naar bestaan van rechten

Nextdoor Branding is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten en/of correcte informatie met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever.

3.4 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Nextdoor Branding te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Nextdoor Branding openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.5 Aansprakelijkheid

Nextdoor Branding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de door opdrachtgever aangeleverde content, als in teksten- en/of afbeeldingen. Opdrachtgever is te alle tijden aansprakelijk voor het definitieve akkoord op gemaakte ontwerpen alvorens openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Bij het herstellen van deze incorrectheden worden dan ook in kosten gebracht en zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen te alle tijden worden gewijzigd en/of aangevuld.[:]